Different Maven snapshots/releases repositories

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Different Maven snapshots/releases repositories

Kubrynski Jakub
Hello,
 
is there any option to set different maven repositories for snapshots/releases builds of the same job?
 
Pozdrawiam,
Jakub Kubryński
 
Wydział Jakości Oprogramowania / Software Quality Agency
Pion Aplikacji Grupy TP / TP Group Application Branch
Irysowa 28, Warszawa
PTK Centertel Sp. z o. o.
( tel. 22 853 62 33
 
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72